I v hasičství spočívá síla národa.

Březen 2011

Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc

29. března 2011 v 17:40 Rok 2011
Shromáždění představitelů SDH okresu Olomouc,
které se uskutečnilo v sobotu
26. března 2011 v 9:00 hodin
v sále hasičské zbrojnice SDH Černovír v Olomouci-Černovíře, ul. U Staré Moravy 1


Brigáda

24. března 2011 v 9:02 Rok 2011Dne 26.3.2011 je brigáda na KD Hynkov
Jedná se o přístavek ke KD sraz v 9 ͦ ͦ hod.

Jarní počasí přináší riziko požárů trávy

8. března 2011 v 11:29 Rok 2011

Jarní počasí přináší riziko požárů trávy

ilustrační foto

Teplé jarní počasí přináší zvýšené riziko vzniku požáru. Pozor na nebezpečí při pálení odpadu - jen za posledních patnáct let požáry způsobené neopatrností při zakládání ohňů a vypalování trávy způsobily v Olomouckém kraji smrt 4 lidí.


Vypalování starého suchého porostu
Slunečné a teplejší počasí posledních dní vytáhlo do zahrádek už spoustu nedočkavců, jaro je za dveřmi a s ním i zvýšené riziko typicky jarních požárů způsobených neopatrností při spalování odpadů na zahrádkách nebo v lesích. Hasiči varují zejména před tradičním nešvarem, kterým je vypalování starého suchého porostu (trávy), což je činnost velmi nebezpečná a ze zákona zakázaná. Bohužel se s ní setkáváme každý rok.

Pokuty a sankce
Pamatujte, že vypalování porostů je podle zákona o požární ochraně striktně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu hrozí podle zákona o požární ochraně fyzické osobě pokuta až ve výši 25 000 Kč, právnické osobě a podnikající fyzické osobě mohou hasiči udělit pokutu až do výše 500 000 Kč.
Pálení biologického odpadu
Teplé jarní počasí lidi také určitě vyláká k pálení biologického odpadu (zbytky staré strávy, listí, větve, klestí). Tyto činnosti s sebou přináší i zvýšený počet zbytečných výjezdů hasičů, protože občané pálení klestí a odpadů nenahlásí.
Málokdo si uvědomuje, že tyto aktivity přímo ohrožují lidské životy! I zdánlivě tak bezpečná činnost jako je spalování shrabaných porostů může mít neblahé následky. Oheň se v otevřeném prostoru může velice snadno vymknout kontrole, např. při silném větru, a způsobit nejenom ohrožení života a značné škody na majetku, ale také závažné ekologické následky, např. v podobě ztráty části lesa či úhynu živočichů. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

Zákon o požární ochraně hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Také pro občany platí, že spalování hořlavých látek na volném prostranství (např. listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí, zejména pálení většího množství materiálu) je vhodné předem ohlásit Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Pokyny platí stejné jako pro podnikatele.
Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a nebo uvedou v hlášení nesprávné údaje a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. K takovéto události došlo ve středu 2. února 2011, kdy v 6:31 hodin přišlo na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje hlášení, že v Litovli u kostela pán vidí obrovské plameny. Operační důstojník na místo vyslal 4 jednotky hasičů, které po příjezdu zjistily, že jde o pálení klestí na hromadě na volném prostranství. U ohně byla sice přítomna zodpovědná osoba, ale pálení se mělo odehrávat v pondělí a ne ve středu. Hasiči ohniště zalili vodou a vrátili se zpět na základnu. Požár nezpůsobil sice žádnou škodu, ale v tomto případě šlo o zcela zbytečný výjezd hasičů.

Oznámení o pálení klestí
Pálení klestu je třeba vždy nahlásit na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Vybrat si můžete jeden ze tří způsobů:
- telefonem 950 770 010,
- e-mailem opis(zavináč)olk.izscr.cz
- vyplněním formuláře na webu HZS Olomouckého kraje www.hzsol.cz.
V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále
- dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
- při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
- místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
- místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
- opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,
- místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
- plošné vypalování porostů je zakázáno.

Pokuty a sankce
Při nesplnění povinnosti oznámení o pálení klestí může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství - a někdy je dokonce zakazují. Pálení navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu - je možné ho zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo sběrných dvorech.
Budiž varováním, že jarní měsíce (březen, duben) dlouhodobě patří mezi měsíce, kdy hoří nejčastěji, v dubnu dokonce vzniká nejvíce lesních požárů z celého roku. Velmi však záleží na počasí.