I v hasičství spočívá síla národa.

Duben 2011

1 kolo požárního sportu okrsku Příkazy 7.5.2011 v Hynkově

3. dubna 2011 v 15:50 Rok 2011Organizační zajištění okrskového kola soutěže v požárním sportu okrsku Příkazy pro rok 2011
Termín konání : sobota 7. května 2011
Místo konání: areál sokola Hynkov " Hynkov"
do 12,30 hod. registrace soutěžních družstev
12,30 -12 55 hod.instruktáž velitelů a losování startovních čísel
13,00 hod. zahájení vlastní soutěže
Vedení soutěže: velitel soutěže br. Malý SDH Příkazy
hlavní rozhodčí br. Berka SDH Horka
rozhodčí disciplín br. Šmoldas SDH Příkazy
hlavní časoměřič br. Vysloužil SDH Horka
Disciplíny: požární útok, štafeta 4 x 100m
Soutěž proběhne dle platných pravidel požárního sportu " Směrnice hasičských soutěží "
Místní úpravy: úseky štafetové dráhy zkráceny cca. Na 80m, změna na úseku 3 a 4
Požární útok bude proveden na dva pokusy ,lepší čas se započítává do celkového hodnocení družstva, základna 2x 2 m, uložení na základně libovolné,startovací čára 10 m od osy základny. Stroj bude nastartován před zahájením pokusu na povel startéra. Příprava základny do 5 minut, délka pokusu nesmí přesáhnout 2 minuty. Terče pro požární útok - nástřikový terč.
Nářadí - vlastní, libovolně uložené na základně, spojky hadic rozpojeny, nesmí se dotýkat.
Stroj - PS12 ( bez úprav ) budeme soutěžit, né předvádět výkon přestavěného stroje !!!
2ks savice, 2,5m průměr 110mm se šroubením / nebo 4ks savice 1,6m spojené v páru /
1ks sací koš 110mm se zpětným ventilem, velikost otvorů na sítě max. 12 x 12mm.
2ks klíče na spojky / není podmínkou /
3ks hadice "B" průměr 75mm délka 20m +_1m, ženy 2ks hadice "B" " NE NA LIGU "
1ks rozdělovač s vřetenovým nebo kulovým uzávěrem
4ks hadice "C" průměr 52mm délka 20m + _1m " NE NA LIGU "
2ks proudnice "C"
Přetlakový ventil pro požární útok zajistí pořadatel soutěže
Žádná technická úprava stroje pro okrskové kolo soutěže není dovolena, v případě zjištění nebude pokus hodnocen
Štafeta 4 x 100m: družstvo může přihlásit do této disciplíny dvě štafety, žádný soutěžící nesmí startovat v obou štafetách. Pokud družstvo přihlásí dvě štafety, lepší čas se započítává do celkového hodnocení družstva.
Štafeta se běží na ovále : Úsek č. 1 - kladina výška 1,2m,hadice rozdělovač, ženy kladina výška 0,8m ( zrušeno pásmo odpojení soutěžící roztáhne štafetky až za cílovou čáru ), Úsek č. 2 - překážka bariéra 2x2m ženy příčné břevno,
Úsek č. 3- překážka okno , Úsek č. 4 přenášení hasícího přístroje
Nářadí: vlastní 2 ks štafetky ,rozdělovač, proudnice
Označení: start cíl - červené praporky , předávací pásmo bílé praporky
Zdravotní službu zajistí SDH Hynkov, hotovostní auto SDH Hynkov, technickou četu všechny SDH okrsku.
Kauce za protest : 100,-Kč , 300,-Kč, 500,-Kč
Protest se podává písemně a to rozhodčímu disciplíny - do 10min. od ukončení pokusu,týká-li se sporná otázka provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu, do 10 min. od ukončení disciplíny, týká-li se sporná otázka průběhu disciplíny.

Vyhodnocení soutěže: Do hodnocení soutěžního družstva se započítává vždy lepší z dosažených časů v každé disciplíně / PÚ , Štafeta /
Rozhodčím a soutěžícím je zakázáno pití alkoholických nápojů v průběhu celé soutěže!
Každé soutěžící družstvo bude dle možností delegovat jednoho nebo dva pomocné rozhodčí.
Všichni rozhodčí, pomocný rozhodčí a velitel soutěže předloží ke kontrole starostovi okrsku platný členský průkaz člena SDH.
Startovné 300,-Kč se platí na místě konání při prezentaci, kde se také provede kontrola platných členských průkazů
U nastoupeného soutěžícího družstva.
Soutěžní družstva nastoupí k plnění disciplíny PÚ v pracovním stejnokroji ( blůza, kalhoty ) v pracovní obuvi v
přilbě a s opaskem.Toto nařízení se nevztahuje na družstva žen. Ke štafetě mohou ve sportovním jednotném úboru.
VV OSH Vám pořadatelům všech soutěží včetně pohárových sděluje, že při nepoužití přetlakového ventilu při disciplíně Požární útok a případném úrazu při této disciplíně nebudou postižení odškodněni Hasičskou vzájemnou pojišťovnou.